Search in " Year : 2555 "

National Proceeding

 Thanakorn  Jiwarungrueangkul

ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล  ศิริชัย ธรรมวานิช  เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และ นฤมล กรคณิตนันท์ (2555)  การแบ่งส่วนในสภาวะสมดุลของโลหะบางชนิดเพื่อกำหนดเกณฑ์คุณภาพตะกอน บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา นำเสนอในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11

  Year: 2555


Top