Search in " Year : 2551 "

Books

 KANNIKA  KANJANACHATREE

  หอยมุกและการผลิตมุก

Year: 2551


National Proceeding

 Thanakorn  Jiwarungrueangkul

ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล  สุธีระ ทองขาว  และ ปิติวงศ์ ตันติโชดก  (2551)  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบจากมนุษย์ต่อระบบนิเวศ บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  Year: 2551


Top