Search in " Year : 2018 "

Books

 WORAWIT  WONGNIRAMAIKUL

Environmental Polluttant Analysis

Year: 2018


National Proceeding

 PHORNNARONG  AONCHART

พรชนก เกษร, ณัฐริการ์ หลีสุข, จุฑาพร เกษร, พรณรงค์ อ่อนชาติ, สูฮัยลาร์ สมาแอ และแสงดาว วงค์สาย, "ลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018, วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร, 2561.

  Year: 2018

Tag: Tourism   

 PHORNNARONG  AONCHART

ณัฐวสา ลิ่มธัญลักษณ์, พรชนก เกษร, มาดี เฉ่งไล่, เสาวคนธ์ จอมบุญ, นวรัตน์ ภู่นพคุณ, จุฑาพร เกษร, พรณรงค์ อ่อนชาติ, และ แสงดาว วงค์สาย, "เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวโดยรถโพถ้องจังหวัดภูเก็ต", การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018, วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร, 2561.

  Link:   Year: 2018


 THONGCHAI  SUTEERASAK

เวียงชัย จงศรีรัตนกุล, อุดมลักษณ์ คงสังข์ และ ธงชัย สุธีรศักดิ์.2561. การกระจายตัวและการสะสมตัวของตะกั่ว ในตะกอนดินอ่าวภูเก็ต บริเวณพื้นที่รองรับ น้ำทิ้งจากคลองบางใหญ่. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561. ชลบุรี. 810-818.

Attachments   Link:   Year: 2018

Tag: Earth Science   

 DANAI  TIPMANEE

Patchim, Y., Tipmanee, D., and Sompongchaiyakul, “Implication for anthropogenic influences on Chalong Bay, Phuket Province by using Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) as a chemical tracer” The 40th National Graduate Research Conference, Hat Yai, Thailand, 20-21 October 2016.

Tipmanee, D., Pongpiachan, S. and Sompongchaiyakul, P., Using Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared (ATR-FTIR) and sulfur K-edge X-ray absorption Near-Edge Structure (XANES) to characterize Tsunami deposits innear-shore and coastal waters of Thailand (TUNWAT), for Oral presentation “TRIAS Workshop, Bangkok Thailand, 26 February–1 March 2010,

Tipmanee, D. and Kanatharana, P. Development of a sensitive method for analysis of trace nitrofuran metabolite residue using fluorescence labeling with 7-chloro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole for poster presentation 31st Congress on Science and technology of Thailand, at Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 18-20 October 2005

Tipmanee, D. and Kanatharana, P., Extraction Techniques for the Derivative of Nitrofuran Metabolites for poster presentation in Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH), Higher Education Development, Commission of Higher Education, Ministry of Education The Fourth PERCH Annual Scientific Congress, Jomtien Palm Beach Resort Pattaya, Chonburi, Thailand, 9-12 May 2005

  Year: 2018

Tag: Environmental management   

 VIPAWEE  DUMMEE

Charoennophakul, P. and Dummee, V. (2018). BOD loading and its relation with land use in Bang Yai canal catchment Phuket Thailand. The Annual Conference of the Thai Environmental Regional Office, 22nd -24th September 2018, Nakon Sri Thammarat Thailand. (In Thai)

  Year: 2018

Tag: Water pollution   

INTERNATIONAL PROCEEDING

 DANAI  TIPMANEE

Tipmanee, D., Patchim, Y., and Sompongchaiyakul, “Source Apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in sediments from Chalong Bay, Phuket, Thailand” 15th International Conference on Environmental Science And Technology, Rhodes, Greece, 31 August – 2 September 2017.

Tipmanee, D. and Limsakul, A., “Changes In Summer Monsoon Rainfall Extremes Over Thailand” International Training Workshop on Extreme weather and climate events: detection, monitoring, prediction and risk management for developing countries, Beijing, China, 14-23 July 2013.

Tipmanee, D., Pongpiachan, S., Schwarzer, K. and Sompongchaiyakul, P., “Source Apportionment and Transport of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Khao Lak Coastal Area, Thailand” International Conference on Environmental Pollution, Restoration and Management, Hanoi, Vietnam, 6-8 March 2013.

Tipmanee, D., Pongpiachan, S., Schwarzer, K. and Sompongchaiyakul, P., “Evidence of Land to Sea Transport caused by Tsunami 2004 backwash by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Khao Lak Coastal Area, Thailand” Fifth International Workshop on the Fluvial Sediment Supply to the South China Sea, Bandung, Indonesia, November 13-16 2012.

Tipmanee, D., Pongpiachan, S., Schwarzer, K. and Sompongchaiyakul, P., “Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Biomarker as a Proxy for Tracing Tsunami 2004 in Khao Lak Coastal Area, Thailand” AOGS –AGU (WPGM) Joint Assembly 2012, at Resorts World Sentosa, Singapore, 12-17August 2012.

 

  Year: 2018

Tag: Environmental management   

 Thanakorn  Jiwarungrueangkul

Jiwarungrueangkul, T., Liu, Z., Stattegger, K. Variation in chemical weathering intensity in the Mekong River basin over the past 30,000 years. Presented in The Second International Symposium on Geoscience Resource and Environments of Asian Terranes, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 

  Year: 2018


National Journal Articles

 THONGCHAI  SUTEERASAK

ธงชัย สุธีรศักดิ์ และ เพ็ญศิริ เอกจิตต์. 2561. การใช้ขนาดเม็ดตะกอนและปริมาณตะกั่วและสังกะสีเพื่อระบุชั้นตะกอนดินที่มาจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่รองรับน้ำทิ้งคลองบางใหญ่ อ่าวภูเก็ต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3, 459-471.

Link:   Year: 2018

Tag: Technology and Environment   

 THONGCHAI  SUTEERASAK

สิริกร ด้วงพิบูลย์ ธงชัย สุธีรศักดิ์ รวี รัตนาคม และ วันจิตรา โต๊ะหวันหลง. 2561. การจำลองพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์อัตราส่วนความถี่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองหลังสวน ภาคใต้ ประเทศไทย. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2, 259-272.

Link:   Year: 2018

Tag: Applied Science ,   Technology   

 THONGCHAI  SUTEERASAK

สิริกร ด้วงพิบูลย์ ธงชัย สุธีรศักดิ์ รวี รัตนาคม และ วันจิตรา โต๊ะหวันหลง. 2561. การจำลองพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์อัตราส่วนความถี่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองหลังสวน ภาคใต้ ประเทศไทย. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2, 259-272.

Link:   Year: 2018

Tag: Applied Science ,   Technology   

 WANCHITRA  TOWANLONG

สิริกร ด้วงพิบูลย์ ธงชัย สุธีรศักดิ์ รวี รัตนาคม และ วันจิตรา โต๊ะหวันหลง. 2561.

การจําลองพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์อัตราส่วนความถี่ ในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองหลังสวน ภาคใต้

ประเทศไทย. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2, 259-272.

  Year: 2018


 PUN  THONGCHUMNUM

สุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว วีระพงค์ เกิดสิน พันธ์ ทองชุมนุม สูฮัยลาร์ สมาแอ จุฑาพร เกษร และเอกชัย กกแก้ว. (2561). ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบใกล้เวลาจริงสำหรับคำนวณค่าปริมาณน้ำผิวดินของจังหวัดภูเก็ต. Journal of RESGATE. Vol.19. Special Issue. Page 230-241.

  Year: 2018

Tag: การบริหารจัดการน้ำ ,   water management ,   สารสนเทศภูมิศาสตร์   

 PUN  THONGCHUMNUM

สุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว วีระพงค์ เกิดสิน พันธ์ ทองชุมนุม สูฮัยลาร์ สมาแอ จุฑาพร เกษร และเอกชัย กกแก้ว. (2561). ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบใกล้เวลาจริงสำหรับคำนวณค่าปริมาณน้ำผิวดินของจังหวัดภูเก็ต. Journal of RESGATE. Vol.19. Special Issue. Page 230-241.

  Year: 2018

Tag: การบริหารจัดการน้ำ ,   water management ,   สารสนเทศภูมิศาสตร์   

 PUN  THONGCHUMNUM

สุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว วีระพงค์ เกิดสิน พันธ์ ทองชุมนุม สูฮัยลาร์ สมาแอ จุฑาพร เกษร และเอกชัย กกแก้ว. (2561). ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบใกล้เวลาจริงสำหรับคำนวณค่าปริมาณน้ำผิวดินของจังหวัดภูเก็ต. Journal of RESGATE. Vol.19. Special Issue. Page 230-241.

  Year: 2018

Tag: การบริหารจัดการน้ำ ,   water management ,   สารสนเทศภูมิศาสตร์   

 YURACHAT  MEKSUWAN

Yurachat Yodyotee, Charassri Nualsri and Upatham Meesawat. 2018. Comparative anatomy of In Vivo and In Vitro Laticifer in Two Rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg. Cultivars (RRIM600 and RRIT402) . Songklanakarin Journal of Plant Science. 5(1): January-March.

Link:   Year: 2018


 PENSIRI  AKKAJIT

ธงชัย สุธีรศักดิ์ และ เพ็ญศิริ เอกจิตต์ การใช้ ขนาดเม็ดตะกอนและปริมาณตะกั่วและสังกะสีเพื่อระบุชั้นตะกอนดินที่มาจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่รองรับน้ำทิ้งคลองบางใหญ่ อ่าวภูเก็ต วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 หน้าที่ 459-475.

  Year: 2018


 RAWEE  RATTANAKOM

ธงชัย สุธีรศักดิ์ รวี รัตนาคม สิริกร ด้วงพิบูลย์ และ วันจิตรา โต๊ะหวันหลง. 2561. การจำลองพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์อัตราส่วนความถี่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองหลังสวน ภาคใต้ ประเทศไทย. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 28 (2): 259-272.

  Year: 2018


 THONGCHAI  SUTEERASAK

อุดมลักษณ์ คงสังข์ ธงชัย สุธีรศักดิ์ และเวียงชัย จงศรีรัตรกุล. (2561). “การปนเปื้อนของโลหะหนักในตะกอนดิน ไส้เดือนทะเลและหอยแครง ในพื้นที่รองรับน้ำทิ้งคลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต.” วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ,41(4), 439-454.

Link:   Year: 2018

Tag: Environmental Science   

INTERNATIONAL JOURNAL ARTICLES

 WADCHARAWADEE  LIMSAKUL

Wongniramaikul W., Limsakul W., Choodum A.: A biodegradable colorimetric film for rapid low-cost field determination of formaldehyde contamination by digital image colorimetry, Food Chemistry 249 (2018), 154-161.

Link:   Year: 2018

Tag: Web of Science   

 THONGCHAI  SUTEERASAK

Akkajit, P., Jaileakd , K., Suteerasak , T. and Prueksakorn, K. 2018. Assessment of Heavy Metals in Sediment at Saphan Hin, Phuket. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. VOL. 63, 301-306.

Link:   Year: 2018

Tag: Technology and Environment   

 NAIYANA  SRICHAI

Environmental Technology & Innovation

Link:   Year: 2018


 WERAPONG  KOEDSIN

Nguyen, P. T., Koedsin, W., McNeil, D., & Van, T. P. (2018). Remote sensing techniques to predict salinity intrusion: application for a data-poor area of the coastal Mekong Delta, VietnamInternational Journal of Remote Sensing, 39:20, 6676-6691, DOI: 10.1080/01431161.2018.1466071

  Year: 2018

Tag: Remote sensing ,   salinity intrusion ,   Random Forest ,   Coastal   

 WERAPONG  KOEDSIN

Nguyen, P. T., Koedsin, W., McNeil, D., & Van, T. P. (2018). Remote sensing techniques to predict salinity intrusion: application for a data-poor area of the coastal Mekong Delta, VietnamInternational Journal of Remote Sensing, 39:20, 6676-6691, DOI: 10.1080/01431161.2018.1466071

  Year: 2018

Tag: Remote sensing ,   salinity intrusion ,   Random Forest ,   Coastal   

 WERAPONG  KOEDSIN

Nguyen, P. T., Koedsin, W., McNeil, D., & Van, T. P. (2018). Remote sensing techniques to predict salinity intrusion: application for a data-poor area of the coastal Mekong Delta, VietnamInternational Journal of Remote Sensing, 39:20, 6676-6691, DOI: 10.1080/01431161.2018.1466071

  Year: 2018

Tag: Remote sensing ,   salinity intrusion ,   Random Forest ,   Coastal   

 WERAPONG  KOEDSIN

Nguyen, P. T., Koedsin, W., McNeil, D., & Van, T. P. (2018). Remote sensing techniques to predict salinity intrusion: application for a data-poor area of the coastal Mekong Delta, VietnamInternational Journal of Remote Sensing, 39:20, 6676-6691, DOI: 10.1080/01431161.2018.1466071

  Year: 2018

Tag: Remote sensing ,   salinity intrusion ,   Random Forest ,   Coastal   

 SUPATSARA  KHUNSRI

Audomlak, K., Raymond. J. R, Veeranan, S., Pongteera, B., Supassara, K., Yurachat, Y. (2018 ) Community composition and abundance of benthic macrofauna at Saphanhin Bay, Phuket Thailand. International Journal of Management and Applied Science, 4(4), 56-60.

  Year: 2018


 WORAWIT  WONGNIRAMAIKUL

Wongniramaikul, W., Limsakul, W. and Choodum, A. 2018. A Biodegradable Colorimetric Film for Rapid Low-cost Field Determination of Formaldehyde Contamination by Digital Image Colorimetry. Food Chemistry, 249: 154 – 161.

  Year: 2018


 AREE  CHOODUM

Wongniramaikul W. Limsakul W., Choodum A., A biodegradable colorimetric film for rapid low-cost field determination of formaldehyde contamination by digital image colorimetry, Food Chemistry, 2018 (249) 154-161.

  Year: 2018


 PENSIRI  AKKAJIT

Akkajit, P., Fajriati, P. and Assawadithalerd, M. 2018. Metal accumulation in the marine bivalve, Marcia optima collected from the coastal area of Phuket Bay, Thailand. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3488-7

  Year: 2018


 PENSIRI  AKKAJIT

Kaimook, J. and Akkajit, P.  A Study of Heavy Metal Accumulation in Sediments at Phuket Bay, Saphan Hin, Phuket Province. International Journal of Environmental Science and Development. 9(7):178-182. doi: 10.18178/ijesd.2018.9.7.1096

  Year: 2018


 PENSIRI  AKKAJIT

Romin, H. and Akkajit, P. 2018. A Study of Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of Personnel in Clinic Regarding Infectious Waste Management Case Study: Mueang Phuket District, Phuket. International Journal of Environmental Science and Development. 9(6): 152-156. doi: 10.18178/ijesd.2018.9.6.1091

  Year: 2018


 PENSIRI  AKKAJIT

Akkajit, P., Kaimook, J., Suteerasak, T., and Prueksakorn, K. 2018. Assessment of Heavy Metals in Sediment at Saphan Hin, Phuket. Chemical Engineering Transaction (CET). 63: 301-306. DOI: 10.3303/CET1863051.

  Year: 2018


 PENSIRI  AKKAJIT

Prueksakorn1, K., Gonzalez1, J.C., Keson, J., Wongsai, S., Wongsai, N., and Akkajit, P. 2018. A GIS-based tool to estimate carbon stock related to changes in land use due to tourism in Phuket Island, Thailand. Clean Technologies and Environmental Policy. 20(3): 561-571.

  Year: 2018


 DANAI  TIPMANEE

Wang, Q., Cao, J., Han, Y., Tian, J., Zhang, Y., Pongpiachan, S., Zhang, Y., Li, L., Niu, X., Shen, Z., Zhao, Z., Tipmanee, D., Bunsomboonsakul, S., Chen, Y., Sun, J., (2018) Enhanced light absorption due to the mixing state of black carbon in fresh biomass burning emissions Atmospheric Environment 180, 184-191

Pongpiachan, S., Hattayanone, M., Tipmanee, D., Suttinun, O., Khumsup, C., Kittikoon, I., Hirunyatrakul P., Chemical characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 2013 Rayong oil spill-affected coastal areas of Thailand. Environmental Pollution, 233, 992-1002, 2018.

Schwarzer, K., Feldens, P., Sakuna-Schwartz, D., Pongpiachan, S., Milker, Y., Tipmanee, D., The Indian Ocean Tsunami 2004: Identification of Tsunami Deposits Offshore in the Andaman Sea by Different Proxies Coastal Sediments 2015, San Diego, CA, U.S.A., May 11-15, 2015.

Pongpiachan, S., Tipmanee, D., Khumsup, C., Kittikoon, I., Hirunyatrakul, P. Assessing risks to adults and preschool children posed by PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during a biomass burning episode in Northern Thailand. Science of the Total Environment 508 (2015) 435–444.

Limsakul, A., Katasaenee, W., Paengkaew, W., Kammuang, A., Tipmanee, D., and Sompongchaiyakul, P., Vulnerability Index to Climate Change and its Application for Community-level Risk Assessment in Thailand, Environment Asia 7, No.2 (July 2014).

Pongpiachan, S., Tipmanee, D., Deelaman, W., Muprasit, J., Feldens, P., Schwarzer, K., Risk assessment of the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in coastal areas of Thailand affected by the 2004 tsunami. Marine Pollution Bulletein, 76, 370-378, 2013.

Pongpiachan, S., Thumanu, K., Na Phatthalung, W., Tipmanee, D., Kanchai, P., Feldens, P., and Schwarzer, K.,Using Fourier Transform Infrared (FTIR) to Characterize Tsunami Deposits in Near-shore and Coastal Waters of Thailand, Journal of Tsunami Society International, 32, , 3957, 2013.

Pongpiachan, S., Thumanu, K.., Tanthanuch, W., Tipmanee, D., Kanchai, P., Schwarzer, K., and Tancharakorn, S. (2013). Sedimentary Features of Tsunami Backwash Deposits as Assessed by Micro-beam Synchrotron X-ray Fluorescence (μ-SXRF) at the Siam Photon Laboratory, Journal of Tsunami Society International, 32, Vol.2, 96-115, 2013.

Tipmanee, D., Deelaman, W., Pongpiachan, S., Schwarzer, K. and Sompongchaiyakul, P., Using Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) as a Chemical Proxy to Indicate Tsunami 2004 Backwash in Khao Lak Coastal Area, Thailand. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 1441–1451, 2012.

  Year: 2018

Tag: Environmental Science   

Top