Search in " Tag : ฟิสิกส์ "

National Journal Articles

 PUN  THONGCHUMNUM

พันธ์ ทองชุมนุม (2544). การใช้กราฟเพื่อแก้ปัญหาทางฟิสิกส์. วารสาร สสวท.ปีที่ 29 ฉบับที่ 112, หน้า 29-32.

  Year: 2001

Tag: ฟิสิกส์   

 PUN  THONGCHUMNUM

พันธ์ ทองชุมนุม (2536). กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน : ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน. วารสาร รูสะมิแล.ปีที่ 15 ฉบับที่ 3, หน้า 47-50.

  Year: 1993

Tag: ฟิสิกส์   

Top