Search in " Tag : การศึกษา "

National Journal Articles

 PUN  THONGCHUMNUM

พันธ์ ทองชุมนุม.(2544) มโนมติที่คลาดเรื่องสมดุลกลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนประจำจังหวัด เขตการศึกษา 2. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7ฉบับที่ 1, หน้า 31-46.

  Year: 2001

Tag: การศึกษา   

 PUN  THONGCHUMNUM

วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ , พันธ์ ทองชุมนุม , วาสินี มีนิล. (2548). ผลกระทบของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีต่อการพัฒนาตนเองความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานและขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารศึกษาศาสตร์ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, หน้า 42-53.

  Year: 2005

Tag: การศึกษา   

 PUN  THONGCHUMNUM

ชมนา จักรอารี, พันธ์ ทองชุมนุม และไกรรัตน์ นิลฉิม. (2549). ประสิทธิภาพด้านความตรงเชิงพยากรณ์ของ แบบทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสาร ศึกษาศาสตร์ปีที่ 17 ฉบับที่ 2, หน้า 22-31.

  Year: 2006

Tag: การศึกษา ,   Education   

 PUN  THONGCHUMNUM

พันธ์ ทองชุมนุม (2541). การมอบหมายงานการทดลองที่บ้านแก่นักเรียน. วารสาร สสวท.ปีที่ 26 ฉบับที่ 103, หน้า 18-21.

  Year: 1998

Tag: การศึกษา ,   Education   

 PUN  THONGCHUMNUM

พันธ์ ทองชุมนุม (2538). การประยุกต์สถิติเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผล.วารสารศึกษาศาสตร์.ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 1, หน้า 88-95.

  Year: 1995

Tag: statistic ,   สถิติ ,   การศึกษา ,   Education   

Top